خودآموز سه سطحی راهنمای تغذیه با شیر مادر

خودآموز سه سطحی راهنمای تغذیه با شیر مادر

به دلیل اهمیت تغذیه با شیر مادر برای کودک، مادر، خانواده و جامعـه، و بـرای توانمندسـازی جامعـه پزشکی و برای پیشگیری از ضرر و زیان مردم، باید فارغ التحصیلان رشـته پزشـکی (اعـم از بهداشـت و… پزشکی) از اهمیت تغذیه با شیر مادر و روشهای ارتقای تغذیه با شیر مادر و رفع مشکلات تغذیه بـا شـیر مادر برآیند. موسسه ولسـتارت امریکـا مـدلی سـه سـطحی ایجـادکرده اسـت تـا بـه عنـوان الگـویی در دانشگاه های علوم پزشکی مورد استفاده قرار گیرد. خوشبختانه و بر اساس رسالتمان این کتاب را ترجمـه نموده و در اختیار علاقمندان به خدمات پزشکی قرار می دهیم. امید که هریک از شما عزیزان در ارتقـای تغذیه با شیرمادر درکشور موفق باشید.

برای خرید این کتاب کلیک کنید.

, , , , , , , ,

جاودانه عشق چه کتابی است؟

کتاب راهنمای دستیاران پزشکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر شد

جلد سوم کتاب موارد چالش برانگیز در تشخیص بیماری های کودکان

گریزی به کتاب از سیاه به قرمز

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست