پاراگرافی از کتاب جایگاه دادستان در نظام عدالت کیفری ایران و انگلستان از زبان نویسنده کتاب

خبرنامه ایرانارسانه: کتاب جایگاه دادستان درنظام عدالت کیفری ایران و انگلستان به قلم سعیده دیندار فرکوش در انتشارات ایرانارسانه به رشته تحریر درآمده است. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺳﺒﺰ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ، ﺑﺮ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﻌﯿﯿﻨﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ و اﺧﺘﯿﺎرات دادﺳﺘﺎن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن، ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﻈﺎﻫﺮ آﻧﺮا ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده و آﻧﺮا ﺑﻪ اﺟﺮا درآورده است. اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻠﯽ، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺸﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﺲ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﮐﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ روﻣﯽ ژرﻣﻨﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻦ ﻻ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺧﻮد ﻣﻨﺸﺄ ﺣﻘﻮق ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺲ زﺑﺎن اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮده و در ﭘﺎرهای ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ. اﻣﺎ ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و از ﮐﺪ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻏﻨﯽ ﺑﻮد و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
اگر داری به این فکر میکنی که از کجاشروع کنم؟ اصلا چطور بنویسم؟ باید بهت بگم که بعد ازینکه تصمیمت رو گرفتی، نترس فقط انجامش بده! انتشارات ایرانارسانه با داشتن دپارتمان های تخصصی نشر با بهترین نویسنده های ایران آماده ارائه مشاوره تخصصی درباره کتاب شماست، از ایده ذهنی‌تون تا چاپ کامل کتابتان همراهتان هستیم.
برای مشاهده کتاب کلیک کنید.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

رونمایی کتاب حرف دل برگزار خواهد شد

کتاب خلاصه مقالات و برنامه روزانه نوزدهمین کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان

پوستر نوزدهمین کنگره اورژانس‌ها و بیماری‌های شایع طب کودکان

رونمایی کتاب کم حرف برگزار خواهد شد

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست