پاراگرافی از کتاب جایگاه دادستان در نظام عدالت کیفری ایران و انگلستان از زبان نویسنده کتاب

خبرنامه ایرانارسانه: کتاب جایگاه دادستان درنظام عدالت کیفری ایران و انگلستان به قلم سعیده دیندار فرکوش در انتشارات ایرانارسانه به رشته تحریر درآمده است. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺳﺒﺰ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ، ﺑﺮ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﻌﯿﯿﻨﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ و اﺧﺘﯿﺎرات دادﺳﺘﺎن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن، ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﻈﺎﻫﺮ آﻧﺮا ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده و آﻧﺮا ﺑﻪ اﺟﺮا درآورده است. اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻠﯽ، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮي ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺸﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﺲ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﮐﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ روﻣﯽ ژرﻣﻨﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺮوي ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻦ ﻻ ﭘﯿﺮوي ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺧﻮد ﻣﻨﺸﺄ ﺣﻘﻮق ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﻧﮕﻠﯿﺲ زﺑﺎن اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮده و در ﭘﺎرهاي ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ. اﻣﺎ ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و از ﮐﺪ ﭘﯿﺮوي ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻏﻨﯽ ﺑﻮد و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
اگر داری به این فکر میکنی که از کجاشروع کنم؟ اصلا چطور بنویسم؟ باید بهت بگم که بعد ازینکه تصمیمت رو گرفتی، نترس فقط انجامش بده! انتشارات ایرانارسانه با داشتن دپارتمان های تخصصی نشر با بهترین نویسنده های ایران آماده ارائه مشاوره تخصصی درباره کتاب شماست، از ایده ذهنی‌تون تا چاپ کامل کتابتان همراهتان هستیم.
برای مشاهده کتاب کلیک کنید.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

گریزی به کتاب معمای دراکولا

کتاب میهمان جا مانده از ماه عسل چگونه کتابی است؟

گرامیداشت روز تربیت بدنی و ورزش

روز بزرگداشت حافظ شیرازی گرامی باد

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست