گریزی به کتاب توسعه فرهنگ زیست محیطی در خانه

خبرنامه ایرانارسانه: محیط زیست عبارت است از آن چه که فرآیند زیستن را احاطه کرده، آن را در خود فرو‌گرفته است و با آن در کنش متقابل قرار دارد. محیط زیست همه چیز را دربرمی‌گیرد. هم انسان و هم طبیعت و هم رابطه این دو را شامل می‌شود. درکلیه فعالیت ‌های بشر تاثیر داشته و نیز از آن متاثر می‌شود. محیط یک موجود زنده عبارت است از فضایی که موجود زنده را احاطه کرده و از طریق روابط متقابل گوناگون با آن در تماس قرار دارد. محیط زیست بر سه بخش کلی محیط طبیعی، محیط اجتماعی و محیط مصنوع تقسیم می شود.
برای مشاهده و خرید کتاب کلیک کنید.

, , , , , , , , , , , , ,

پاراگرافی از کتاب مداد جادویی از زبان نویسنده کتاب

پاراگرافی از کتاب پیله های پاییز (قسمت سوم) از زبان شاعر کتاب

پاراگرافی از کتاب معمای دراکولا (بخش دوم) به زبان نویسنده آن

پاراگرافی از کتاب آجر آجر دیوار اخلاقت را بساز به زبان نویسنده کتاب

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست