گریزی به کتاب توسعه فرهنگ زیست محیطی در خانه

خبرنامه ایرانارسانه: محیط زیست عبارت است از آن چه که فرآیند زیستن را احاطه کرده، آن را در خود فرو‌گرفته است و با آن در کنش متقابل قرار دارد. محیط زیست همه چیز را دربرمی‌گیرد. هم انسان و هم طبیعت و هم رابطه این دو را شامل می‌شود. درکلیه فعالیت ‌های بشر تاثیر داشته و نیز از آن متاثر می‌شود. محیط یک موجود زنده عبارت است از فضایی که موجود زنده را احاطه کرده و از طریق روابط متقابل گوناگون با آن در تماس قرار دارد. محیط زیست بر سه بخش کلی محیط طبیعی، محیط اجتماعی و محیط مصنوع تقسیم می شود.
برای مشاهده و خرید کتاب کلیک کنید.

, , , , , , , , , , , , ,

جاودانه عشق چه کتابی است؟

کتاب راهنمای دستیاران پزشکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر شد

جلد سوم کتاب موارد چالش برانگیز در تشخیص بیماری های کودکان

گریزی به کتاب از سیاه به قرمز

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست