گریزی به کتاب قصه‌های کوتاه برای کودکان

خبرنامه ایرانارسانه: پرنیان کوچولو خیلی گرسنه‌اش شد. به سمت آشپزخانه رفت و یک تکه نان خورد و بقیه نان را یک گوشه‌ای پرت کرد. نون کوچولو گفت: آی سرم

پرنیان با تعجب برگشت نگاهی به نون کوچولو کرد و گفت: مگه تو میتونی صحبت کنی؟ نون کوچولو گفت بله

پرنیان پرسید: برای چی میگی آی سرم؟

نون گفت: آخه منو محکم پرت کردی سرم درد گرفت.

نون کوچولو گفت: تو که اینقدر دختر خوبی هستی چرا داری منو اسراف میکنی؟

این کتاب جذاب به قلم زهرا باستی و تصویرگری مونا بلندیان به رشته تحریر درآمده است برای مشاهده و خرید کتاب کلیک کنید.

, , , , , , , , , ,

رونمایی کتاب حرف دل برگزار خواهد شد

کتاب خلاصه مقالات و برنامه روزانه نوزدهمین کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان

پوستر نوزدهمین کنگره اورژانس‌ها و بیماری‌های شایع طب کودکان

رونمایی کتاب کم حرف برگزار خواهد شد

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست