گریزی به کتاب قصه‌های کوتاه برای کودکان

خبرنامه ایرانارسانه: پرنیان کوچولو خیلی گرسنه‌اش شد. به سمت آشپزخانه رفت و یک تکه نان خورد و بقیه نان را یک گوشه‌ای پرت کرد. نون کوچولو گفت: آی سرم

پرنیان با تعجب برگشت نگاهی به نون کوچولو کرد و گفت: مگه تو میتونی صحبت کنی؟ نون کوچولو گفت بله

پرنیان پرسید: برای چی میگی آی سرم؟

نون گفت: آخه منو محکم پرت کردی سرم درد گرفت.

نون کوچولو گفت: تو که اینقدر دختر خوبی هستی چرا داری منو اسراف میکنی؟

این کتاب جذاب به قلم زهرا باستی و تصویرگری مونا بلندیان به رشته تحریر درآمده است برای مشاهده و خرید کتاب کلیک کنید.

, , , , , , , , , ,

جاودانه عشق چه کتابی است؟

کتاب راهنمای دستیاران پزشکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر شد

جلد سوم کتاب موارد چالش برانگیز در تشخیص بیماری های کودکان

گریزی به کتاب از سیاه به قرمز

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست