1. خانه
  2. /
  3. کتب آموزشی و کمک آموزشی
  4. /
  5. دانشگاهی
  6. /
  7. تغذیه اطفال (دوره هشت جلدی)

تغذیه اطفال (دوره هشت جلدی)

مترجمان: ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺎدات ﻣﯿﺮﯾﻌﻘﻮﺑﯽ، ﻣﻬﺮان ﻧﻮری، ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮔﺮاﻣﯽ، ﻓﺎﺋﺰه رﺿﺎزاده، اﻟﻨﺎز ﻗﺎﺋﻢ ﻓﺮ، ﺣﺴﯿﻦ ﻓﯿﺮوزﺑﺨﺖ، ﻋﺎﻃﻔﻪ اﻣﺮاﻟﻠﻬﯽ ﺑﯿﻮﮐﯽ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﻓﯿﻌﯽ ﭘﻮر، ﺳﺎﺳﺎن رﺣﻤﺎﻧﯿﺎن ﮐﻮﺷﮑﮑﯽ، اﮐﺮم ﺑﻨﯽ ﺟﻤﺎﻟﯽ، ﻏﺰاﻟﻪ درﺧﺸﺎن ﻓﺮ
زﯾﺮﻧﻈﺮ: دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻪ اﻟﻨﮓ، دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪ اﯾﻤﺎن زاده، دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺳﯿﺎری
تعداد صفحه :2252
قطع کتاب : وزیری
8,000,000 ریال

موجود در انبار

دسته : تغذیه, دانشگاهی, کتب پزشکی
کلمات کلیدی: بیمار, داستان, داستان واقعی, رُمان, رمان عاشقانه, روستا, سرطان, شمال, عاشقانه, لعنتی
بررسی کتاب

 

  • معرفی کتاب :

اﯾﻦ کتاب، ﯾﮏ روش ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ در ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از اﺧﺘﻼﻻت ﮐﻮدﮐﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. اﺻﻮل ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦکتاب، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻮزادان، ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺎس ﺑﺴﯿﺎری از درﻣﺎن ﻫﺎی ﺷﺮح داده ﺷﺪه  را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در این کتاب ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ از رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻼت رژﯾﻤﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ.  علاوه بر این در این کتاب ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ای و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت رژﯾﻤﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت رژﯾﻤﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺷﺪ ﻣﺪاوم ﮐﻮدک ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. این کتاب در 8 جلد ترجمه و منتشر شده است.

جزئیات
پدیدآور: دکتر بهشته النگ, دکتر علی اکبر سیاری, دکتر فرید ایمان زاده

تعداد صفحه: 73

قطع کتاب: وزیری

رده سنی: بزرگسالان, جوان, نوجوان

نوبت چاپ: اول

تاریخ نشر: 1401

نوع جلد: شومیز

نوع چاپ: سیاه و سفید

زبان: فارسی

شابک: 978-622-5656-18-5
نقد و بررسی‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تغذیه اطفال (دوره هشت جلدی)”

کتاب‌های مرتبط

فهرست