راه‌هایی برای موفقیت دختران در زندگی

راه‌هایی برای موفقیت دختران در زندگی آرزو: نمی‌دانم توجه یا تجربه کرده‌اید که وقتی دختر بچه‌ها به سن حدود 10 سالگی می‌رسند عقاید و افکارشان نسبت به محیط زندگیشان تغییر…
ادامه مطلب

مرجع نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی(جلد 2)

معرفی کتاب
, ,
۰
مرجع نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی(جلد 2) حــاوی اطلاعــات عمومــی مرتبــط بــا اســتفاده موثــر از دارو، فاکتــور اثرگــذار بــر ســنجش آزمایشــگاهی، مــواد و شــرایطی کــه تداخــل ایجــاد می کنــد و…
ادامه مطلب

 مدیریت تصویر نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در مستندهای تبلیغاتی (سال 1396)

مدیریت تصویر نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در مستندهای تبلیغاتی (سال 1396) در این تحقیق، مستندهای تلویزیونی انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری ایران برای دستیابی به درک شناخت تصویر…
ادامه مطلب
فهرست